* ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Versie vernieuwd op 01/2017

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AVADEM. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de webshop van AVADEM.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. AVADEM behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AVADEM erkend.

1.4 AVADEM garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal AVADEM bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of stoffen niet meer leverbaar zijn), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van AVADEM zal zijn voldaan zodra de door AVADEM geleverde producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

3.4 Prijzen kunnen variëren tussen verschillende kleur- en stofkeuzes. Dit heeft te maken met de inkoopkosten.

 

4. Retourzendingen

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 10 werkdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan AVADEM heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2 De klant dient te kunnen bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.3 Terugzending van de artikelen kan alleen in de originele staat (inclusief labels en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de artikelen door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd of vies zijn geraakt, vervalt het recht op terugzending.

4.4 Met inachtneming van het bovenstaande, draagt AVADEM er zorg voor dat binnen 10 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van de geleverde producten zijn geheel voor rekening van de klant.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij AVADEM, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. AVADEM houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 AVADEM respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 AVADEM maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en beschadigde of verkeerd geleverde artikelen

6.1 AVADEM staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

6.2 Een door AVADEM als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant in geval van een tekortkoming kan doen gelden op grond van de overeenkomst op afstand.

6.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan AVADEM) deze gebreken onmiddellijk per email te melden aan AVADEM. Dit kan uiterlijk tot 7 werkdagen na aflevering.

6.4 Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief labels en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming van het artikel na constatering van gebreken en/of beschadiging of vervuiling ontstaan na constatering van gebreken en doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 Indien klachten van de klant door AVADEM gegrond worden bevonden, zal AVADEM naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Het bedrag van de schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende artikelen.

6.6 Iedere aansprakelijkheid van AVADEM voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. AVADEM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

6.7 De garantie geldt niet indien:

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt AVADEM zich het recht binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden AVADEM slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van AVADEM gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 AVADEM kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen AVADEM en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door AVADEM op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 AVADEM behoudt zich het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten en dergelijke op de webshop van AVADEM gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 AVADEM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AVADEM alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 AVADEM behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AVADEM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien AVADEM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 AVADEM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de artikelen. Lees voor het gebruik de was instructies en aanwijzingen die zijn bijgevoegd bij de bestelling.

11.2 AVADEM is niet aansprakelijk voor schade aan andere producten of mogelijke lichamelijke klachten door toedoen van een artikel van AVADEM.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door AVADEM aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij AVADEM zolang de klant de werkzaamheden binnen de overeenkomst van AVADEM niet heeft voldaan. En zolang de klant wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder het voldoen van boetes, rente en overige kosten.

12.2 De door AVADEM geleverde artikelen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AVADEM of een door AVADEM aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AVADEM haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die artikelen aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht AVADEM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AVADEM.

 

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen AVADEM en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij AVADEM er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.